Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Łosieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Łosieniu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto poprawnego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Strona internetowa nie posiada języka określonego w atrybucie .
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-15. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Oleś, zpo.losien@piekoszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413061528. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łosieniu, Łosień 1, 26-065 Piekoszów

 1. W budynku znajdują się: 3 wejścia z których korzystają uczniowie, 1 wejście na stałe zamknięte, 1 wejście do dostaw towarów. Jest podjazd dla wózków. Jest ochrona budynku. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Pochylnia znajduje się przy wejściu głównym. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym, choć prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego po uprzednim co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem, w zależności od dostępności tłumaczy migowych w regionie.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego