Historia szkoły

Istnieją wydarzenia, które wspomina się z rozrzewnieniem. Są takie daty, które zapadają nam w pamięć na całe życie.

Jedną z nich jest rok 1933. Wtedy to w Łosieniu, dzięki staraniom społeczności lokalnej, powstaje czteroklasowa szkoła podstawowa. Mieści się ona w mieszkaniu prywatnym pana Edwarda Klubińskiego. Pierwszą nauczycielką, zatrudnioną w tej placówce, jest pani Helena Breza.

Okres okupacji nie przerywa działalności szkoły. W 1947 roku z Kielc do Łosienia przywieziono barak. W tym prowizorycznym budynku założono nową szkołę. Posiada ona dwie duże sale lekcyjne, korytarz oraz mieszkanie dla kierownika, którym był pan Stanisław Białek. Zatrudniono już dwóch nauczycieli.

Lekcje w niszczejącym z roku na rok baraku odbywały się aż przez 32 lata.

W 1979 roku Szkoła Podstawowa w Łosieniu po raz kolejny zmienia swą siedzibę. Podobnie jak przed wojną zostaje przeniesiona do mieszkania prywatnego, ale tym razem pana Józefa Snocha. Warunki pracy nadal są dość trudne. Wszystkim daje się we znaki brak przestrzeni. Ale ciasnota też ma swoje dobre strony. Przynajmniej zimą jest ciepło i przytulnie.

W 1980 roku dyrektorem placówki zostaje pani Teresa Piłat. Wspólne z rodzicami podejmuje starania o kapitalny remont starego baraku, aby dzieci miały własną szkołę z boiskiem a nie uczyły się w salach lekcyjnych dzierżawionych u prywatnego gospodarza.

W 1984 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego.

1 września 1986 roku funkcję dyrektora placówki powierzono panu Kazimierzowi Sochackiemu. Z ogromnym zapałem przystąpił on do działań mających na celu dokończenie budowy nowej szkoły. Nieocenioną okazała się pomoc rodziców, dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie nauczycieli.

3 kwietnia 1989 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej szkoły. Radość wszystkich była ogromna. 13 października 1989 roku nadano szkole zaszczytne imię Henryka Sienkiewicza.

Oto jak uzasadniono wybór patrona szkoły: „Dzieci, młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łosieniu pragną i proszą, aby nowa szkoła nosiła imię Henryka Sienkiewicza, wielkiego pisarza i patrioty, którego utwory są prawdziwym skarbem w domu kultury narodowej.

Niewielkie, lecz życzliwe związki pisarza z Ziemią Kielecką ośmielają do takiej prośby a bliskie sąsiedztwo Oblęgorka pozwoli i pomoże w dalszym poznawaniu i przybliżaniu sylwetki Henryka Sienkiewicza jako patrona szkoły, który już teraz jest ulubionym autorem naszej młodzieży”. (Informację zaczerpnięto ze szkolnej kroniki)

W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem szkoły była pani Mieczysława Węglińska, która dzielne zmagała się ze wszystkimi problemami związanymi z zarządzaniem placówki i budowała dobre relacje interpersonalne.

1 września 1993 roku funkcję dyrektora szkoły powierzono pani Annie Kozubek, której priorytetem była dbałość o prestiż placówki. Za jej kadencji nastąpiły duże zmiany w systemie oświaty. Powstały gimnazja a nasza szkoła przekształciła się z ośmioklasowej na sześcioklasową. Od 2001 roku zaczęli do niej uczęszczać uczniowie ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Łosienku.

Wkrótce rozpoczęto starania o budowę sali gimnastycznej.

19 lutego 2004 roku spełniły się marzenia rodziców, uczniów i nauczycieli. Dokonano uroczystego otwarcia nowego obiektu sportowego. Rolę pełniącego obowiązki gospodarza placówki powierzono pani Wandzie Kozieł. Od 1 września 2004 roku pełni ona funkcję dyrektora szkoły i czyni starania o dalszy rozwój placówki.

1 września 2009 roku dyrektorem szkoły została pani Beata Zajęcka.

1 stycznia 2010 roku powstało Publiczne Gimnazjum w Łosieniu, w którym 1 września 2010 r. klasa I rozpoczęła naukę.

Od 7 kwietnia 2010 roku do 30 września 2010 roku funkcję p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Łosieniu powierzono pani Kindze Stępień.

1 stycznia 2011 roku powstał Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu, powołany Uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie Nr LXVII/358/2010 z dnia 22 października 2010 roku, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu, Publiczne Gimnazjum w Łosieniu.

3 stycznia 2011 roku wicedyrektorem szkoły została pani Elżbieta Białek.

Od 10 maja 2011 roku do 9 maja 2016 roku pani Elżbieta Białek pełniła funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łosieniu. Dbała, aby szkoła stale się rozwijała, szukała nowych inspiracji.

Od 10 maja 2011 roku do 31 października 2013 roku wicedyrektorem była pani Beata Zajęcka.

1 września 2011 roku przeprowadzono nabór do oddziału przedszkolnego dzieci młodszych.

Od 1 listopada 2013 roku funkcję wicedyrektora szkoły sprawuje pani Anna Oleś.

Od 10 maja 2016 roku do 31 sierpnia 2020 roku ponownie na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łosieniu powołano panią Elżbietę Białek.

1 września 2017 roku, w związku z reformą MEN, Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu.

2 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru, Radość z tego wydarzenia dzielili z uczniami i nauczycielami SP w Łosieniu znakomici goście: Wójt Gminy Piekoszów – pan Zbigniew Piątek, Kierownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych – pani Justyna Robak, Radna Gminy Piekoszów – pani Dorota Kurczyńska a także licznie zgromadzeni rodzice. Zgodnie z ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od pobłogosławienia przez Proboszcza Parafii pw. MNMP ks. Stanisława Króla sztandaru Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu, a także tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Następnie Pan Wójt – fundator sztandaru, przekazał go na ręce przedstawicieli rodziców, którzy uroczyście zaprezentowali go wszystkim zgromadzonym. Przedstawiciele rodziców oddali sztandar – symbol jedności rodziców i nauczycieli w dziele wychowania młodego pokolenia – Pani Dyrektor Elżbiecie Białek, która przekazała go pocztowi sztandarowemu szkoły. Następnie reprezentanci wszystkich klas złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Msza św. sprawowana była przez Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach ks. dr Karola Zygana, proboszcza miejscowej parafii ks. Stanisława Króla, ks. Piotra Orlikowskiego oraz ks. Piotra Misztala. W homilii wygłoszonej przez ks. Karola Zygana znalazły się piękne słowa na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza – patrona Szkoły Podstawowej w Łosieniu i propagowanych przez niego uniwersalnych wartości.

W roku szkolnym 2018/2019 na emeryturę przeszła Pani Jolanta Malaga – znakomita nauczycielka klas I – III, zaangażowana w wiele działań na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu.

Od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku nasza placówka realizowała dwuletni program Erasmus+ pt. „Empowering Mathematics Acquisition Through Handy Softwares”, finansowany przez Unię Europejską. Wszystkie zaplanowane działania przeprowadzano wspólnie ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Turcji, Niemiec i Słowacji. Miały one na celu podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języka angielskiego oraz matematyki. Uczestnicy projektu doskonalili umiejętność pracy w grupie, poznali inne systemy edukacji, zwyczaje, kulturę odwiedzanych krajów europejskich: Francji, Słowacji i Turcji. Niestety, ze względu na pandemię nie doszła do skutku podróż naszych uczniów do Hiszpanii i Niemiec. W dniach 14 – 18 października 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu gościła pięć grup z różnych państw współpracujących w ramach przedsięwzięcia matematycznego „Empowering Mathematics Acquisition Through Handy Softwares”. Goście z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Słowacji i Turcji wraz z gospodarzami spędzili wspólnie czas na pogłębianiu wiedzy matematycznej, wykorzystaniu technologii komputerowej, integracji międzynarodowej i wspaniałej zabawie, co zaowocowało zdobytą wiedzą, doświadczeniami naukowymi, niezapomnianymi wspomnieniami oraz wspaniałymi przyjaźniami.

Od marca do czerwca 2020 roku nauka w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu odbywała się w trybie zdalnym ze względu na pandemię.

W roku szkolnym 2019/2020 z naszą placówką oficjalnie pożegnały się, odchodzące na emeryturę, dwie wspaniałe nauczycielki: wieloletnia Dyrektor – Pani Elżbieta Białek i związana z Łosieniem od kilkudziesięciu lat – Pani Renata Baran.

1 września 2020 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu została Pani Anna Oleś – wicedyrektor placówki. Nominację na pięcioletnią kadencję otrzymała z rąk wójta gminy Piekoszów Pana Zbigniewa Piątka podczas uroczystego apelu, rozpoczynającego rok szkolny 2020/2021.