Program „Bezpieczna+”


Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” stanowi kontynuację i rozszerzenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, ustanowionego uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r., w zakresie budowania współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, podnoszenia szkolnych standardów bezpieczeństwa, w tym procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, włączania rodziców uczniów w działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz tworzenia warunków do współpracy szkół z Państwową Strażą Pożarną w realizacji praktycznych zajęć, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Działania realizowane w ramach obydwu wymienionych wyżej programów będą miały charakter komplementarny. Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, zwany dalej „Programem”, kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach Programu będą ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz będą sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły.

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy

Warsztaty z zakresu przemocy i agresji dla rodziców i nauczycieli

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy dla rodziców i nauczycieli

Warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji społecznych

Warsztaty z zakresu walki z przemocą i agresją

„Bezpieczna +” – rajd integracyjny

Bezpieczna +

Warsztaty z zakresu walki z przemocą i agresją 14.11.2017

Warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji społecznych 23.11.2017