Program Edukacyjno – Terapeutyczny

Od roku szkolnego 2008/2009 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu realizowany jest Program Edukacyjno – Terapeutyczny Ortograffiti – kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją lub mających trudności w nauce ortografii.

W ramach cotygodniowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego a jednocześnie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie z klas IV – VI pod kierunkiem nauczyciela polonisty pracują w zeszytach ćwiczeń Ortograffiti „Czytam, rozumiem, piszę” oraz „Piszę coraz ładniej. Od dysgrafii do kaligrafii”. Realizacja programu sprzyja rozwojowi myślenia twórczego, usprawnianiu funkcji percepcyjno – motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się oraz stymulacji ogólnego rozwoju dzieci. Uczniowie mogą odnosić sukcesy w pokonywaniu trudności, przez co nabywają pozytywne doświadczenia. Zmienia się ich motywacja do nauki a jednocześnie podwyższa samoocena. Ćwiczenia relaksacyjno – integrujące grupę uwalniają od napięcia emocjonalnego, rozwijają wyobraźnię, pamięć i koncentrację uwagi.

Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie, systematycznie pracujący z programem Ortograffiti, otrzymują dyplom ufundowany przez Wydawnictwo Operon, szkoła – certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Koordynatorem Programu Ortograffiti w szkole jest p. Elżbieta Pałos.