Sprawozdanie z realizacji programu „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” rok szkolny 2020/21

W roku szkolnego 2020/21 koordynator ds. bezpieczeństwa kontynuował już po raz
dziewiąty realizację programu „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem Programu jest
zwiększanie poziomu świadomości na temat problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz
skuteczne jej zapobieganie, a także promowanie zachowań prospołecznych.
Zrealizowane zadania:

 1. Kampania informacyjna – przypomnienie Kodeksu ,,Szkoły bez przemocy”.
 2. Kontynuowano ideę „Szkolnej skrzynki zaufania” na anonimowe informacje od uczniów
  i rodziców o przejawach agresji w szkole.
 3. Uaktualniano gazetkę ścienną przypominającą kodeks programu.
 4. Uaktualniano informacje na szkolnej stronie internetowej w zakładce informującej
  o realizacji projektu.
 5. Zapoznano z zasadami bezpiecznego poruszania się na terenie szkoły,
  oraz w drodze do i ze szkoły.
 6. Przeprowadzono pedagogizację rodziców na tematy: ,, Zdrowie psychiczne w szkole”,
  ,,Uzależnienie od telefonu”, ,, Dopalacze”
 7. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu – przypomniano zasady bezpiecznego
  korzystania z komputera i Internetu.
 8. Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, przygotowano gazetkę ścienną: ,,Stop
  przemocy” .
 9. Przeprowadzono warsztaty dla uczniów klasy IV-VIII w ramach „Dni profilaktyki
  i promocji zdrowia”, na temat zachowań prozdrowotnych.
 10. Przeprowadzono egzaminy teoretyczne i praktyczne na Kartę Rowerową.
 11. Przeprowadzono próbną ewakuację szkoły i zapoznano z zasadami udzielania pierwszej
  pomocy i postępowania w razie wypadku.
 12. Odbyło się szkolenie na temat bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji.

Koordynator ds. bezpieczeństwa
mgr Jerzy Nowak