HISTORIA SZKOŁY

Istnieją wydarzenia, które wspomina się rozrzewnieniem. Są takie daty, które zapadają nam w pamięć na całe życie.

Jedną z nich jest rok 1933. Wtedy to w Łosieniu, dzięki staraniom społeczności lokalnej, powstaje czteroklasowa szkoła podstawowa. Mieści się ona w mieszkaniu prywatnym pana Edwarda Klubińskiego. Pierwszą nauczycielką, zatrudnioną w tej placówce, jest pani Helena Breza.

Okres okupacji nie przerywa działalności szkoły. W 1947 roku z Kielc do Łosienia przywieziono barak. W tym prowizorycznym budynku założono nową szkołę. Posiada ona dwie duże sale lekcyjne, korytarz oraz mieszkanie dla kierownika, którym był pan Stanisław Białek. Zatrudniono już dwóch nauczycieli.

Lekcję w niszczejącym z roku na rok baraku odbywały się aż przez 32 lata.

W 1979 roku Szkoła Podstawowa w Łosieniu po raz kolejny zmienia się swą siedzibę. Podobni jak przed wojną zostaje przeniesiona do mieszkania prywatnego, ale tym razem pana Józefa Snocha. Warunki pracy nadal są dość trudne. Wszystkim daje się we znaki brak przestrzeni. Ale ciasnota też ma swoje dobre strony. Przynajmniej zimą jest ciepło i przytulnie.

W 1980 roku dyrektorem placówki zostaje pani Teresa Piłat. Wspólne z rodzicami podejmuje starania o kapitalny remont starego baraku, aby dzieci miały własną szkołę z boiskiem a nie uczyły się w salach lekcyjnych dzierżawionych u prywatnego gospodarza.

W 1984 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego.

1 września 1986 roku funkcję dyrektora placówki powierzono panu Kazimierzowi Sochackiemu. Z ogromnym zapałem przystąpił on do działań mających na celu dokończenie budowy nowej szkoły. Nieocenioną okazała się pomoc rodziców, dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie nauczycieli.

3 kwietnia 1989 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej szkoły. Radość wszystkich była ogromna. 13 października 1989 roku nadano szkole zaszczytne imię Henryka Sienkiewicza.

Oto jak uzasadniono wybór patrona:
„Dzieci młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łosieniu pragną i proszą, aby nowa szkoła nosiła imię Henryka Sienkiewicza, wielkiego pisarza i patrioty, którego utwory są prawdziwym skarbem w domu kultury narodowej.

Niewielkie, lecz życzliwe związki pisarza z Ziemią Kielecką ośmielają do takiej prośby a bliskie sąsiedztwo Oblęgorka pozwoli i pomoże w dalszym poznawaniu i przybliżaniu sylwetki Henryka Sienkiewicza jako patrona szkoły, który już teraz jest ulubionym autorem naszej młodzieży”. (Informację zaczerpnięto ze szkolnej kroniki)

W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem szkoły była pani Mieczysława Węglińska, która dzielne zmagała się ze wszystkimi problemami związanymi z zarządzaniem placówki i budowała dobre relację interpersonalne.

1 września 1993 roku funkcję dyrektora szkoły powierzono pani Annie Kozubek której priorytetem była dbałość o prestiż placówki. Za jej kadencji nastąpiły duże zmiany w systemie oświaty. Powstały gimnazja a nasza szkoła przekształciła się z ośmioklasowej na sześcioklasową. Od 2001 roku zaczęli do niej uczęszczać uczniowie ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Łosienku.

Wkrótce rozpoczęto starania o budowę sali gimnastycznej.

19 lutego 2004 roku spełniły się marzenia rodziców, uczniów i nauczycieli. Dokonano uroczystego otwarcia nowego obiektu sportowego. Rolę pełniącego obowiązki gospodarza placówki powierzono pani Wadzie Kozieł. Od 1 września 2004 roku pełni ona funkcję dyrektora szkoły i czyni starania o dalszy rozwój placówki.

27 sierpnia 2010r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiarze utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Łosieniu.

1 września 2010 r. I klasa rozpoczyna naukę w Publicznym Gimnazjum w Łosieniu

22 października 2010 r. uchwałą Rady Gminy utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu

1 stycznia 2011 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu, w skład którego wchodzą: -Publiczne Gimnazjum w Łosieniu, -Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu

1 września 2011 r. przeprowadzono nabór do oddziału przedszkolnego dzieci młodszych.

Dyrekcja po pani W. Kozieł
-Beata Zajęcka od 1 września 2009 r.
-Elżbieta Białek od 9 maja 2011 r.
-Beata Zajęcka od 9 maja 2011 r.- wicedyrektor

ZESTAWIENIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Liczba dzieci:
Oddział przedszkolny- dzieci młodszych – 18 ;
Szkoła Podstawowa- z kl. „0” – 125 uczniów;
Publiczne Gimnazjum- 81 uczniów;
Liczba nauczycieli- 28 nauczycieli;
Pracownicy administracji- 1;
Pracownicy obsługi-6:
-1 pracownik na stanowisku palacz i konserwator
-1 pracownik na stanowisku pomoc nauczyciela
-4 pracowników na stanowiskach sprzątaczki i robotnika gospodarczego.Ostatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+